אנחנו מאמינים

י"ג עיקרי אמונה

HaShem

הקב"ה

א

HaShem is one and there is no other. He is the First and He is the Last and nothing can compare to Him.

אדוני אחד, הוא הראשון והאחרון והוא אין סופי

ב

The Shema is the cornerstone of our faith and all 613 Mitzvot are included in these words.

תפילת השמע כוללת את כל תרי"ג המצוות

Israel

ישראל

ג

Ahavat Yisrael is our core foundation as we believe that Ahavat HaZulat and saving a nefesh in Israel serve as the salvation of the entire House of Israel.

אהבת ישראל והצלת נפשות יהודיות הם עיקר מטרתנו כפי שנאמר המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל את העולם כולו

ד

In the return of the Benei Anusim back to the land of Yisrael, to authentic messianic faith as an integral part of the salvation of all Israel.

שבני האנוסים חייבים לחזור ליהדות המשיחית ולארץ ישראל כחלק מגאולת עמנו

ה

The role of Messianic Jews in the world is to distribute light, becoming an Ohr L’Goy by introducing those of the nations to the covenants of Israel and the ultimate light which is the Messiah, our righteousness through their fullness.

מטרת היהודי בעולם היא הפצת אור המשיח

The Mashiach

המשיח

ו

Yeshua of Natzeret is the promised Jewish Messiah Who was spoken of by Moshe and the prophets of Israel.

ישוע מנצרת הוא משיח ישראל כפי שהובטח לנו ע"י משה רבנו ונביאי ישראל

ז

The Mashiach represents a Yechidah (singularity) with Israel, and any attempt to separate Yeshua from his Jewish people reflects Anti-Semitism.

משיח ישראל הוא יחידה מתוך עם ישראל. כל מי שמנסה להוציא את ישוע מחוץ לעם ישראל חלקו בתאולגיה אנטישמית

The Covenants

הבריתות

ח

The Torah is G-d’s love letter to the Jewish people which is a binding Ketubah until heaven and earth pass away.

התורה היא לא "חוק שחלף" אלה כתובת הנישואין שהקב"ה נתן לעמו ישראל לנצח

ט

The believers of the nations are invited to partake of the covenants of Yisrael the result of which will reflect in their lifestyle and commitment to HaShem, the Mashiach, and the Jewish world.

הגויים מוזמנים להיכנס לבריתות עם ישראל דרך גיור ושינוי פנימי בעבודת השם

י

Starting with Avraham, an Oral Masoret (teaching) was passed down to us through our sages.

מסורת התורה שבעל פה הגיעה אלינו מחז"ל ואפילו מאבותינו

י"א

There is a unique calling and role of the Messianic Jewish believers and in the calling of the nations to build the Kingdom of G-d together.

בקריאה של היהודים המשיחיים והגויים לעמול ביחד לבנית מלכות השמיים

The Geulah

הגאולה

י"ב

In order to restore the Mashiach to Zion we must rectify His Name through returning to an authentic Messianic Jewish framework.

תיקונו של משיח צדקנו תלויה בחזרתנו לאמונה המשיחית האמיתית

י"ג

We can hasten or delay the Mashiach’s return based upon our actions, observance of mitzvot, and our daily walk with G-d.

שזירוז או עיקוב הגאולה תלויה בנו